top of page

Colectomia direita com salpingo-ooforectomia por videolaparoscopia
bottom of page