Colectomia direita com salpingo-ooforectomia por videolaparoscopia