Polipose adenomatosa familiar (achados endoscópicos