Hemorroidectomia Excisional após PPH

Hemorroidectomia Excisional como Complementação após Hemorroideopexia por Grampeamento