Excisão total do mesorreto por videolaparoscopia – câncer do reto

Laparoscopic total mesorectal excision after neoadjuvant chemoradiation therapy

Retossigmoidectomia minimamente invasiva